دلم واسه حضور غیاب مدرسه تنگ شده ... انگار واسه کسی مهم بود که ما باشیم یا نباشیم ...

این یکی هم قشنگه

من یادها را تنگ در آغوش میگیرم ... تنها به این دلبستگی ها میرسد زورم ...