امروز رو رفتیم کوه ... با خانواده و فامیلامون

داشتم رانندگی میکردم که تو جاده رفیقم که سربازه رو دیدم ... کنار جاده وایساده بود در حال انجام وظیفه ی سربازیش ... منو دید کاری نمیشد انجام بدم بجز اینکه یه بوق بلبلی واسش بزنم و دست تکون بدم ...

سلامتی همه ی سربازای وطن ...