آشنایی داریم که چند ماه پیش زنش به دلیل بیماری سرطان از دنیا رفت ... دار و ندارشو

خرج کرد ولی بهبودی در کار نبود .این اواخر نزدیک 12 میلیون تومان دارو خریده بود که قبل از

استفاده ، زنش از دنیا رفت . حالا شنیدم که کل داروها رو بخشیده به یه بیمارستان واسه

بیمارای کم توان مالی ... با اینکه میتونست داروها رو بفروشه ولی خودش با درد نداری

آشنایی داره ...