میگه واسه چی رفتی تهران ؟؟؟ میگم کاری بود بابا ... میگه باشه ولی درس رو تو اولویت بذار ... میگم کار بهتره باید راه کار خوب رو پیدا کنم بابا ... بعدشم در کنارش درس ... اخم میکنه و پا میشه میره اونورتر میشینه پای تلویزیون ...