دیشب ساعت 12 تا یک و نیم درس خوندم امروز صبح ساعت 8 و نیم از خواب پا شدم این اوج سحرخیزی من تو چند ماه اخیر بوده ...