این روزا خیلی کلافه هستم ، استرس امتحانام خیلی اذیتم میکنه واقعا نمیتونم خودمو کنترل کنم خیلی عصبی هستم .

هر وقت میخوام دو کلمه از درسا رو بخونم هزارتا فکر میاد تو مخم ،تمرکز هم ندارم.

خیلی هم تنها شدم . دور و بر خودمو یه نیگاه میندازم متوجه میشم که دیگه هر کدوم از رفیقام مشغول زندگی خودشون هستن و از جمع دوری میکنن .

چند روزه که زیر پلک چپم هم مدام میپره .