صبح از خواب پا شدم هوا خیلی سرد بود . بعد از نوشیدن یه فنجان چایی راه تعاونی رو در پیش گرفتم یه بلیت تهران کرج گرفتم . بعد از امتحانات که کلی خسته ام کردن , یه مسافرت کوچولو میچسبه . چند روزی رو اونجا پیش دوستام میمانم . شاید هم کاری پیدا کردم و ماندگار شدم .