بازار کار همین هفته را میخرم یعنی شنبه . دو صفحه ی آن حدود 60 درصد مطالبش دقیقا تکرار شده بود . یعنی یک مطلب را دو بار در دو شفحه مختلف جا داده بودند خنده