از خواهرزاده ام پرسیدم بزرگ بشی میخوای چه کاره بشی ؟؟؟ جواب داد میخوام مرد بشم . بچه 3 ساله هم فهمیده که ارزش مرد بودن خیلی بیشتر از دکتر مهندس نامرد هستش .