توی این تهران بزرگ بیکاری از یه طرف و درد غریبی از یه طرف داغونم کرده . بالای 50 شرکت رفتم واسه کار ولی هنوز هیچ جوابی نگرفتم . ناراحت

دایه پیره گی  نازارم  وه خته ئراد  بال  درارم

یعنی  : مادرم عزیزم دیگه دارم ( از دلتنگی ) واسه دیدنت بال پرواز درمیارم.

مجبور شدم با یکی از همشهریهام یه خونه توی تهران رهن و اجاره کنم ولی هنوزم بیکار موندم ناراحت