چندتا پوستر گوشه ی اتاقم رو پر کرده....

ناظری ، شجریان ،  عکس خودم

یه تکه چوب که روش با کنده کاری نوشته شده :

 

... I ،ll  miss  you