عصبانی

یه پست نوشتم در مورد بی حوصلگیم که آخر سر خواستم انتشار مطلبو بزنم که حواسم نبود که لاگ اوت کردم و کل مطلب پرید . عصبانیعصبانی