حسابی خسته شدم دارم میرم چند روزی رو تو کوه بگذرونم با رفقای همدرد خودم یعنی

شاغلان فصلی یا مقطعی یا قرارداد سفید امضای بدون بیمه یا هر کوفت و زهرمار دیگه ای

که بشه رو ما اسم گذاشت.