حرف زیاد داریم اما ؛

                    ما همه کارگریم

                    از کوره اگر در برویم

                    آجر می شود نانمان!

حسن آذری