دختر :خجالت نمیکشی افتادی دنبال من؟
پسر :یعنی برگردم؟
 دختر :نه فقط پرسیدم!