فردا 5 اسفنده یعنی روز مهندس ...

روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس بر تمامی مهندس ها مبارک باد.به

امید پیشرفت روز افزون کشور عزیزمان ایران.

امید داریم که بسازیمت ای وطن ... ای ایران عزیز ...