ننه! هرچی بدبختی کشیدیم گفتی "حکمت خداست".


بیبین ننه!  نیشونی این حکمتو بده برم در خونش بگم دِ لامصب، مشکلت با من چیه آخه؟!