چند روزی رو رفته بودم جنوب واسه عروسی یکی از فامیلهامون.

هوای جنوب الان خیلی خوبه ولی این خوبی تا برج یک بیشتر نیس و بعدش گرمای جهنمی کم کم شروع میشه ...

شاد و خندون و سرخوش سر خوش کلی تو عروسی رقصیدیم البته رقص که چه عرض کنم فقط یه سری حرکات ناموزون ...