گروه بندی جام جهانی کشتی آزاد:

 

گروه یک: ایران- آمریکا- هند- ترکیه- ارمنستان

 

گروه دو: روسیه- گرجستان- ژاپن- اوکراین- مغولستان

 

برنامه مسابقات به وقت آمریکا:

 


شنبه 24 اسفندماه:

 

ساعت 11: آمریکا با ارمنستان – هند با ترکیه

 

ساعت 12: آمریکا با هند- ایران با ارمنستان (23:30 به وقت ایران)

 

ساعت 13: گرجستان با ژاپن – مغولستان با روسیه

 

ساعت 14: ژاپن با مغولستان- اوکراین با روسیه

 

ساعت 17:30 : ایران با ترکیه - ارمنستان با هند (5 صبح 25 اسفند به وقت ایران)

 

ساعت 18:30 : آمریکا با ایران- ترکیه با ارمنستان (6 صبح 25 اسفند به وقت ایران)

 

ساعت 19:30: مغولستان با گرجستان- ژاپن با اکراین

 

ساعت 20:30 : گرجستان با اوکراین- روسیه با ژاپن

 

یکشنبه 25 اسفندماه:

 

ساعت 11: ایران با هند – آمریکا با ترکیه ( 22:30 به وقت ایران)

 

ساعت 12: روسیه با گرجستان – اوکراین با مغولستان

 

ساعت 13:30 : مسابقات کسب مقام نهم و هفتم

 

ساعت 14:30: مسابقه کسب مقام پنجم

 

ساعت 17: مسابقه رده بندی

 

ساعت 18: مسابقه فینال

 

اختلاف ساعت ایران با لس آنجلس یازده و نیم ساعت است.