...

فکرهام داره گیجم میکنه . کاش فکر نکنم و هیمنجوری پیش برم ...

فقط خودم میدونم چه مرگمه ... حرفهام رو نمیتونم واسه خودمم بگم ... لعنتی ...

/ 0 نظر / 73 بازدید