جوک

دختر :خجالت نمیکشی افتادی دنبال من؟
پسر :یعنی برگردم؟
 دختر :نه فقط پرسیدم!

/ 3 نظر / 6 بازدید
raziiii

[قهقهه][قهقهه][قهقهه]