...

خواستم بنویسم از خیلی چیزها ولی حالش نیس... برم بخوابم که چند روزه سرکار همش

تو چرتم ...

/ 1 نظر / 15 بازدید