...

دلم    گیریاس    گوله گه م  !!!

بیمه  ته نیا   چه   بکه م !!!

 دلم گرفته گل من

من تنها شدم چه کنم

/ 0 نظر / 16 بازدید