...

سه تا تاریخ که واسم مهم هستن ( 19 / 9 )   -  ( 19 / 2  / 94  )  -  (  19 / 1  ) 

...........................................................................................................................

امروز صبح رفتم کرمانشاه مادرم رو بردم دکتر ، وقتی برگشتم دلم هوای کوه کرده بود

رفتم دنبال رفیق ف و رفتیم کوه تا نیم ساعت پیش هم تو دل کوه بودیم ...

برگشتنی خواهرزاده ام رو تو کوچه دیدم از ماشین پیاده شدم و حسابی ماچش کردم

فتوکپی بچگیهای خودمه ، این روزها اون بچه هم حال خوبی نداره غم تو چهره ی بچه 7

ساله هم داد میزنه ولی روزگاره و کاریش نمیشه کرد ...

/ 2 نظر / 16 بازدید
ane

19عدد قشنگیه عدد روز تولد من[لبخند]